Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

 

Hasiči Osečnice

 
V dřívějších dobách představovaly požáry veliké nebezpečí. Stavělo se ze dřeva, proto během okamžiku vyhořela celá vesnice. Lidé postiženi tímto živlem byli odkázáni na dary a pomoc druhých, což velmi často končilo absolutní chudobou. Dnešní způsob hašení požárů pomocí moderní techniky nebyl znám, proto se používaly pro nás dnes primitivní metody, jako byly žebříky, háky na trhání krovů, plácačky s mokrými hadry na odlétávajíc jiskry nebo plátěné vysmolené koše na vodu, které se podávaly z ruky do ruky.
Z těchto důvodů se koncem 19. století počátkem 20. století začalo se zakládáním sborů dobrovolných hasičů. V naší obci byl mezníkem rok 1907.

 
Zakládající členové

 

 
Andrejš František Osečnice 10 Velitel
Andrš Jan Osečnice 25
Hofman František Osečnice 54 Starosta
Hanuš Josef Osečnice 8
Kučera František Osečnice 38 Jednatel
Kubec Josef
Kubec František
Kocián Ferdinand Osečnice 33
Kocián František
Novák Josef
Petřík Josef Osečnice 12
Petřík Josef Osečnice 3
Ponka Josef Osečnice 5
Ponka Jan
Pilc Hynek Osečnice 42
Rozinek Jan Osečnice 9
Rohr Jindřich Osečnice 43
Rohr Jindřich ml. Osečnice 43
Řehák Rudolf Klečkov
Šmída František Osečnice 37 Pokladník
Tomáš Cyril Osečnice 1
Tomáš Josef Osečnice 1
Tomáš Václav Osečnice 18
Tomáš František Osečnice 63
Zounar František Osečnice 39
Štěpán Josef
 
Ještě v tomto roce byla zakoupena čtyřkolová stříkačka se 160 metry hadic. Hasiči byli od počátku bráni jako sbor chránící majetek, životy a zdraví občanů v obci a blízkém okolí. Požáry na sebe nenechaly dlouho čekat. V říjnu tohoto roku vypukl v obci velký požár, i přes velkou obětavost hasičů shořela čísla 46 a stodola (Josefa Neugebauera) a vedle číslo 49 a stodola (Josefa Kubce). V tomto roce vypukl požár ještě v Klečkově na pile. Pila shořela, avšak chaloupka stavení, mlýn, stodola a chlév byla uchráněna naším hasičským sborem. I v dalších letech se zúčastnil náš sbor při likvidaci požárů. V roce 1909 lesa Solnického poustní, 1911 při požáru v Dobrém, 1912 v Kvasinách u Lechů a v Hlinném u pí. Vařákové, 1913 v Hraštici u Šlitru.
V letech 1914-1918, v době 1 světové války, byl sbor udržován v nepatrném počtu členů. 14 jich bylo ve vojenské službě a 2 legiích. V dalších letech čítal sbor 20 členů. Na Valné hromadě v roce 1923 byl zvolen za starostu Josef Hanuš (č.8). V červenci roku 1925 se sbor zúčastnil požáru u pana Nováka na Sekyrce a v srpnu u Ferdinanda Kubce(č.17), kdy byla v ohrožení čtvrtina vesnice. Za pomoci sboru z Hlinného se podařilo oheň omezit a uhasit. V roce 1926 se členové sboru zúčastnily hašení požáru u Nosků v Kvasinkách a pracovali na odstranění následků povodní u Rudolfa Řeháka v Klečkově. Roku 1928 bylo ve sboru již 34 členů činných a 5 přispívajících. Při sboru dobrovolných hasičů byl složen divadelní odbor.
V roce 1929 byl v obci pořádán župní hasičský sjezd, kterého se zúčastnilo 25.sborů s 367 členy. V následujícím roce se náš sbor zúčastnil hašení požáru u V. Hájka v Hraštici a u Josefa Vogla v Osenici. 24.června roku 1931 byla obec Osečnice postižena průtrží mračen. Voda sebrala oba mosty, cesty byly nesjízdné, střechy byly poničené a členové sboru se podílejí na odstraňování následných škod. V následujícím roce probíhá v obci oslava 25.letého výročí založení sboru dobrovolných hasičů. V dalších letech pokračují hasiči v čilé činnosti. Účastní se mnoha hasičských sjezdů, cvičení a dalších kulturních akcí. Toto platí až do roku 1938 kdy byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Značná část našich členů nastoupila k rychlému dokončení opevňovacích prací na státní hranici. Další léta jsou poznamenána druhou světovou válkou a německou okupací.
V roce1940 byly přeměněny stanovy dobrovolných hasičů. Nyní s názvem Hasičský sbor jsme členy Okresní hasičské jednoty v Novém městě nad Metují a náležíme do 2. obvodu okresu Opočno.V dalším roce na základě výroku Ministerstva vnitra nesmí být prováděny změny hasičských činovníků a Valné hromady se nesmí konat. V roce 1942 dle nařízení Ministerstva vnitra, musí být předměty sloužící k požární ochraně, převedeny do vlastnictví obce.
13.května roku 1945 se zúčastnil celý náš hasičský sbor děkovných bohoslužeb v chrámu Páně Petra a Pavla v Dobrém, jako díkuvzdání za šťastné skončení války. 5.července se sbor zúčastnil znovu-zavěšení zvonu na zdejší kapli. Sbor vyšel od své zbrojnice na Kopec ke kříži u Kučerů, kde byl připraven ozdobený zvon, který byl nalezen a zachráněn v Praze. Odtud vyšel průvod s hasiči a hudbou ke kapli. Za zvuku státní hymny, poprvé v osvobozené vlasti, rozezvučel se na památku všech obětí války a zesnulým zdejší obce. V roce 1946 čítal sbor 27 činných a 15 přispívajících členů. Sbor se zúčastnil tryzny na památku narozenin T.G. Masaryka v Dobrém a pak slavnosti u Lípy svobody, okrskového cvičení v Lomech a župního sjezdu v Dobrušce. V roce 1947 žádal Fond národní obrany o auto z konfiskátu, ale dosud bezvýsledně. V dalším roce 24.ledna se zúčastnilo 9 členů sboru hašení požáru železářského obchodu Firmy Kouřim ve Skuhrově nad Bělou. V březnu sehrál dramatický odbor divadlo s názvem Prach a broky. S velkým úspěchem sehrál tuto hru ještě v Sedloňově. Téhož roku se sbor zúčastnil okresního cvičení na Skalce s alegorickým vozem, který představoval hašení požáru na vsi kolem roku 1800. V následujícím roce 1949 byl sbor přidělen OHS rychnovské. V roce 1950 byl dle nařízení Místního národního výboru rozpuštěn hasičský dramatický odbor.
V dalších letech pokračují hasiči v čilé činnosti jako v letech minulých. Projevuje se to účastí na mnoha sjezdech a cvičeních a dalších kulturních činností. Podíleli se na úpravě cesty Proloh-Osečnice, jediného komunikačního spoje, který byl po pětileté práci přiveden ke sjízdnosti. Byla zajištěna služba při motocyklových závodech rychnovského okruhu Orlickými horami, byla provedena školení zemědělců o preventivní požární ochraně, byly pořádány autobusové zájezdy do jižních a severních Čech. Hasiči se též podíleli na opravě hráze a stavidla rybníka. Avšak ani požární činnost neutichá. Podíleli se na hašení požáru u Viktora Ponky (1958) následku blesku, hašení družstevního stohu slámy(1961), hašení lesního porostu(1962).
V roce 1966 bylo na Osečnici pořádáno cvičení okrsku. Objektem zásahu byl kravín místního Jednotného zemědělského družstva.Zúčastnily se sbory Solnice,Kvasiny, Skuhrov n. B.,Lomy a Osečnice.V tomto roce hasiči také pořádají pro své členy a jejich rodinné příslušníky zájezd na jižní Slovensko
do Komárna.Následující rok vyjíždějí do slovenských Tater.
V roce 1972 místní jednotka obdržela starší nákladní auto,takže byla schopna zasáhnout při požáru i ve vzdálenějších místech.
V dalších létech se členové sboru zúčastňují různých brigád u Místního národního výboru a také pomáhají zdejšímu Jednotnému zemědělskému družstvu,zejména při žňových pracích a také zajišťují žnové hlídky.Ani hasičská činnost neutichá.Hasiči se zúčastňují okrskových cvičení v Ještěticích
a v Dobrém. V roce 1977 zasahují při likvidaci požáru lesního porostu na Lomech.
V roce 1980 byl uspořádán zájezd do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka.V následujícím roce bylo provedeno v obci velké požární cvičení,kterého se zúčastnilo mnoho požárních sborů z okolí.Byl hájen objekt místního kravína.
V osmdesátých létech byla zakoupena do našeho sboru stříkačka PP 12.
V roce 1983 byla zabudována siréna na novou požární zbrojnici.I v těchto létech požárníci nezahálejí a uskutečňují mnoho menších i větších akcí.Podílejí se na vyčištění místního rybníka,pořádají besedy o požární ochraně,zajišťují různé
kulturní akce,pomáhají místnímu Jednotnému zemědělskému družstvu s polními pracemi,pořádají sběr železného šrotu,zajišťují preventivní požární prohlídky domů.
90.léta 20.století byla charakteristická značnými politickými změnami ve společnosti které se také velmi výrazně odrazily v činnosti sboru hasičů v Osečnici.Od této doby nejsou požárníky,ale Sbor dobrovolných hasičů,tedy zase hasiči.
V roce 1992 se náš sbor zúčastnil okrskové soutěže na Lomech.
V květnu 1995 uspořádal místní sbor hasičů okrskové cvičení,kterého se zúčastnilo 15 družstev.
.Domácí sbor postavil dvě družstva.Soutěž byla hodnocena jako velmi zdařilá.Zpestřením závodu byla soutěž o Pohár Bohemia.
Téhož roku hasiči pomáhali zasahovat při zvýšené hladině vody v Mastech a hašení lesa na Sekyrce.
Na konci května roku 1997 hasiči zasahovali při požáru rodinného domu Josefa Zangeho.Na pomoc přijely sbory z Rychnova n.K. a Kvasin.Díky rychlému zásahu hasičů a místních občanů se požár povedl zlikvidovat.
V následujícím roce byla po vleklých problémech prodána Tatra 805.Místo tohoto vozu bylo zakoupeno starší ARO 240.
V červenci 1998 se nad Orlickými horami přehnala velká bouře.
Ta sebou přinesla velké množství vody.V naší obci jsou škody nepatrné a tak jednotka vyjíždí na pomoc do Skuhrova nad Bělou.Následující dva dny hasiči pomáhají s čerpáním vody ze zatopených sklepů a odklízením naplaveného bahna.
V lednu roku 1999 se započalo pracovat na renovaci koňské stříkačky z roku 1907.V tomto roce se jednotka sboru zúčastnila okrskové soutěže v Hrošce.Večer 6.července se nad naší obcí přehnala velká bouře a s ní velký příliv vody.Velitel družstva a další členové sboru vyjížděli na kontrolu stavu vody.Téhož roku sbor obdržel od Okresního výboru Sboru dobrovolných
hasičů za pomoc při povodních v roce 1998 rozdělovač a hasičské hadice.
V dalších létech se sbor zúčastňuje hasičských cvičení v Solnici,Bílém Újezdě,na Lomech,Uhřínově a Dobrém.Sedmého října 2005 svolává velitel
okrsku jednotky na Osečnici. Byla zde procvičována dálková doprava vody,z místního rybníka na kravín Na kopci.
Rok 2007 byl pro Sbor dobrovolných hasičů v Osečnici velmi významný.
V lednu přistoupilo do sboru 18 nových členů z toho 16 dětí.
19.května tohoto roku sbor na počest 100.výročí založení sboru uspořádal Okrskovou soutěž.Oslav se zúčastnilo 26 družstev.Při této příležitosti byla předvedena zrenovovaná koňská stříkačka z roku 1907.
Ke dni 17.01.2015 má sbor 58 členů z toho 12 členů narozených po roce 2000.